Klarise Zagreb

Marija Bezgrešna

·

DSC00690

Blažena djevica Marija, koja je Isusa učinila našim bratom (2Č 198), koja je postala njegovom odjećom (PD 5) i sudjelovala u njegovom otajstvu, predstavlja povlašteni put za vjernost u primljenom pozivu i djelotvornu pomoć za napredovanje u njemu i njegovo življenje u punini.

Ona nam pomaže:

* začeti i roditi Evanđelje: «vi ste zaručnica, sestra i majka Gospodina moga Isusa Krista» (usp. 1PJ 12); «postale ste, po Božjemu nadahnuću, kćerima i službenicama svevišnjega vrhovnoga Kralja Oca nebeskoga i, izabirući da živite po savršenstvu svetoga Evanđelja, zaručile ste se s Duhom Svetim» (usp. PKl 6, 3)

* zauzimati se za potrebe Crkve i svijeta: «smatram te suradnicom samoga Boga i podržavateljicom klonulih udova njegova neizrecivoga tijela» (3PJ 8); «Idite k našemu Gospodinu i molite ga svim srcem za … ovaj grad» (4Č 23); «Sve kušnje Crkve ulaze u samostanski život, moraju ući. Mogu biti nadvladane u Crkvi samo ako na primjeran način budu podnošene i nadvladane strpljivošću i poniznošću izabranih duša, onih čiji život postaje radionicom naše slobode» (Joseph kard. Ratzinger, Chiara, “silenziosa parola” di vita per la Chiesa).

* bezuvjetno nasljedovati Krista i revno služiti

* svakodnevno žrtvovati život za Krista, surađujući s Njim u spasenju svijeta.