• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Litanije svih svetih

 

Litanije svih svetih

 

U prosne dane uzimaju se cijele Litanije. Na svetkovinu Svih svetih, 1. 11. i Svih svetih Franjevačkoga reda, 29. 11., izostavlja se pokornički dio litanija.

 

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

 

Sveta Marijo, moli (molite) za nas!                                                                          
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Sveti Mihaele, Gabrijele i Rafaele,
Svi sveti anđeli,

 

Sveti Abrahame,
Sveti Mojsije,
Sveti Ilija,
Sveti Josipe,
Sveti Ivane Krstitelju,
Svi sveti patrijarsi i proroci,

 

Sveti Petre i Pavle,
Sveti Andrija,
Sveti Ivane i Jakove,
Sveti Toma,
Sveti Mateju,
Svi sveti apostoli,

Sveti Luka,
Sveti Marko,
Sveti Barnaba,
Sveta Marijo Magdaleno,
Svi sveti učenici Gospodnji,

 

Sveti Stjepane,
Sveti Ignacije Antiohijski,
Sveti Polikarpe,
Sveti Justine,
Sveti Lovro,
Sveti Ciprijane,
Sveti Bonifacije,
Sveti Toma Beket,

*Sveti Berarde i Drugovi franjevački Prvomučenici,

*Sveti Danijele i Drugovi septanski mučenici,

*Sveti Nikola Taveliću i Drugovi mučenici,

Sveti Ivane Fišer i Toma Mor,

*Sveti Nikola Pick, Vilhalde i Drugovi gorkomski mučenici,
*Sveti Petre Krstitelju, Pavle Miki i Drugovi japanski mučenici,

*Sveti Ivane Jones i Ivane Wall,

*Sveti Fidele Sigmaringenski,
Sveti Izače Žog i Ivane Brebefski,
Sveti Petre Chanel,
Sveti Karlo Luanga,

*Sveti Maksimilijane Marija Kolbe,

Sveti Marko Križevčanine,

Svete Perpetuo i Felicito,

Sveta Agato,

Sveta Lucijo,
Sveta Janjo,

Sveta Katarino Aleksandrijska,
Sveta Marijo Goreti,

Svi sveti mučenici,

 

Sveti Leone i Grgure,
Sveti Ambrozije,
Sveti Jeronime,
Sveti Augustine,
Sveti Atanazije,
Sveti Bazilije i Grgure Nazijanski,

Sveti Ivane Zlatousti,
Sveti Martine,
Sveti Patriče,
Sveti Ćirile i Metode,
*Sveti Bonaventura,

*Sveti Benvenute,

*Sveti Ljudevite Tuluški,

Sveti Karlo Boromejski,
Sveti Franjo Saleški,
Sveti Pio Deseti,

 

Sveti Antune opate,
Sveti Benedikte,
Sveti Bernarde,
*Sveti naš Oče Franjo,

*Sveti Oče Dominiče,

*Sveti Antune Padovanski,
Sveti Toma Akvinski,

*Sveti Bernardine Sijenski,

*Sveti Ivane Kapistranski,

*Sveti Petre Regalate,

*Sveti Didače Alkalski,

*Sveti Jakove Markijski,
Sveti Franjo Ksaverski,

Sveti Ignacije Lojolski,

*Sveti Petre Alkantarski,

*Sveti Salvatore,

*Sveti Felikse Kantalicijski,

*Sveti Benedikte Moro,

Sveti Alojzije,

*Sveti Paškale Bajlonski,

*Sveti Serafine,

*Sveti Franjo Solanski,

*Sveti Josipe Leoniški,

*Sveti Lovro Brindizijski,
Sveti Vinko Paulski,

*Sveti Josipe Kupertinski,

*Sveti Karlo Secijski,

*Sveti Pacifiče,

*Sveti Ivane Josipe od Križa,

*Sveti Teofile,

*Sveti Franjo Antune Fasani,

*Sveti Krispine Viterbski,

*Sveti Leonarde Portomauricijski,

*Sveti Ignacije Lakonijski,

*Sveti Ivane Marija Vijaneju,

*Sveti Franjo Marija Kamporosijski,

*Sveti Ivane Bosko,

*Sveti Konrade Parcamski,

*Sveti Alberte Chmielowski,

*Sveti Leopolde Bogdane Mandiću,

Sveta Skolastiko,

*Sveta naša Majko Klaro,

*Sveta Janjo Asiška,

*Sveta Janjo Praška,

*Sveta Kunigundo

Sveta Katarino Sijenska,
*Sveta Brigito Švedska,

*Sveta Koleto Korbijska,

*Sveta Katarino Bolonjska,

*Sveta Eustohijo Kalafato,

*Sveta Beatrico da Silva,

*Sveta Ivano Valojska,

Sveta Terezijo Avilska,
Sveta Ružo Limska,

*Sveta Jacinto Marescotti,

Sveta Ivano Franciska de Chantal,

Sveta Margareto Marijo Alacoque,

*Sveta Veroniko Julijani,

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa,

 

*Sveti Ferdinande Kastiljski,

*Sveti Ljudevite Deveti,

*Sveti Elzeare,

*Sveti Konrade Pjačentski,

*Sveti Roče,

Sveta Moniko,
*Sveta Elizabeto Ugarska,

*Sveta Ružo Viterbska,

*Sveta Margarito Kortonska,

*Sveta Elizabeto Portugalska,

*Sveta Anđelo Merici,

*Sveta Marijo Franciska,

Svi sveci i svetice Serafskoga Reda,

Svi sveci i svetice Božje,

 

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine!

Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

 

Od svakoga zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od zasjeda vražjih,
Od srdžbe, mržnje i svake zle volje,
Od smrti vječne,
Po utjelovljenju svojem,
Po rođenju svojem,
Po krstu i svetom postu svojem,
Po križu i muci svojoj,
Po smrti i pokopu svojem,
Po svetom uskrsnuću svojem,
Po čudesnom uzašašću svojem,
Po poslanju Duha Svetoga,
Po slavnom dolasku svojem,

 

Ili:

Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se!

Koji si na ovaj svijet došao,

Koji si na križu visio,

Koji si smrt radi nas primio,

Koji si u grobu ležao,

Koji si od mrtvih uskrsnuo,

Koji si na nebo uzašao,

Koji si Duha Svetoga apostolima poslao,

Koji sjediš o desnu Oca,

Koji ćeš doći suditi živima i mrtvima,

______________________________________

U neprosne dane Litanije mogu ovdje završiti ovako:

Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao obasjati svoju Crkvu čudesnim sjajem serafske svetosti, udijeli nam nasljedovati primjere mnoštva naše proslavljene braće i sestara, i postići u nebu vijenac pravednih. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

_______________________________________

 

Molbe za razne potrebe

 

Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas!

Da nam oprostiš,
Da se dostojiš na pravu pokoru nas privesti,
Da se dostojiš nas same u svetoj službi ohrabriti i očuvati,
Da sve dobrotvore naše vječnim dobrima nagradiš,
Da se dostojiš plodove zemlji dati i očuvati,

 

Ili:

 

Da nam oprostiš, Tebe molimo, usliši nas!

Da srca naša k nebeskim željama uzdigneš,

Da duše naše, naše braće, rođaka i dobrotvora od vječnoga prokletstva izbaviš,

Da se dostojiš svim vjernim mrtvima vječni pokoj darovati,

Da se dostojiš svijet od pošasti, glada i rata očuvati,

Da se dostojiš svim narodima mir i pravu slogu darovati,

 

Uvijek treba moliti:

 

Da se dostojiš svoju svetu Crkvu ravnati i uzdržati, Tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš apostolskoga poglavicu i sve crkvene redove u svetoj vjeri sačuvati,
Da se dostojiš svima, koji u Krista vjeruju, jedinstvo podijeliti
Da se dostojiš sve ljude k svjetlu Evanđelja privesti,


Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

Pomolimo se: Bože, utočište i snago naša, prikloni se pobožnim molitvama svoje Crkve i daj da ono što vjerom molimo stvarno postignemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Ili:

 

Bože, koji vidiš da mi zbog svoje slabosti propadamo, milosrdno nas na ljubav prema tvome imenu ponovno raspali po primjerima tvojih svetih. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Psalam 70 (69)

 

Bože, spasi me,*

Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

Nek se postide i smetu*

svi koji mi o glavi rade!

Nek odstupe i nek se posrame*

koji se nesreći mojoj raduju!

Nek uzmaknu u sramoti svojoj*

koji zlurado na me grohoću!

Neka kliču i nek se vesele u tebi*

svi koji tebe traže!

Neka govore svagda: Velik je Bog!*

svi koji spasenje tvoje ljube!

A bijedan sam ja i nevoljan,*

o Bože, u pomoć mi pohitaj!

Ti si pomoć moja i spasitelj;*

Gospodine, ne kasni!

Slava Ocu…

 

R. Spasi sluge svoje.

O. Bože moj, koji se ufaju u Tebe.

R. Budi nam, Gospodine, jaka tvrđa.

O. Protiv neprijatelja.

R. Ništa ne uspio neprijatelj protiv nas.

O. Ni sin bezakonja ne naudio nama.

R. Gospodine, ne učini nam po grijesima našim.

O. I ne vrati nam po krivicama našim.

R. Molimo za Papu našega I.

O. Gospodin ga sačuvao i poživio i blažena  

     učinio na zemlji, i ne dao ga na volju  

     neprijateljima njegovim.

R. Molimo za dobrotvore naše.

O. Dostoj se, Gospodine, sve, koji nam dobro

   čine, poradi imena svojega nagraditi životom

   vječnim. Amen.

R. Molimo za vjerne mrtve.

O. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost

   vječna svijetlila im.

R. Počivali u miru.

O. Amen.

R. Za braću našu nenazočnu.

O. Spasi sluge svoje, Bože moj, koji se ufaju u Tebe.

R. Pošalji im, Gospodine, pomoć iz svetišta.

O. I brani ih sa Siona.

R. Gospodine, usliši molitvu moju.

O. I vapaj moj k Tebi da dođe.

 

Pomolimo se. Bože, komu je vlastito smilovati se vazda i oprostiti, primi molbu našu, da nas i sve sluge Tvoje, koje stežu okovi grijeha, milosrđe Tvoje dobrote milostivo odriješi.

Usliši, molimo, Gospodine, molbe onih, koji Te ponizno mole, i oprosti grijehe onima koji Ti se ispovijedaju, da nam zajedno oproštenje i mir dobrostivo udijeliš.

Neizrecivo milosrđe svoje, Gospodine, milostivo nam ukaži, da nas zajedno i od grijeha sviju odriješiš i od kazna, koje za njih zaslužujemo, izbaviš.

Bože, koga grijeh vrijeđa, a pokora ublažuje, pogledaj milostivo na ponizne molbe puka svojega i odvrati bičeve srdžbe svoje, koje za grijehe svoje zaslužujemo.

Svemogući vječni Bože, smiluj se sluzi svojemu Papi našemu I., upravljaj ga po svojoj milosti na putu spasenja vječnoga, da s pomoću Tvojom ono što je Tebi ugodno želi i svom jakošću izvrši.

Bože, od koga su svete želje, pravi savjeti i pravedna djela, daj slugama svojim onaj mir, koji svijet ne može dati, da i srca naša budu zapovijedima Tvojim poslušna, i sadašnja vremena, bez straha od neprijatelja, po Tvojoj zaštiti mirna. Užezi ognjem Duha Svetoga srce naše, Gospodine, da Tebi čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo.

Bože, stvoritelju i otkupitelju sviju vjernih, dušama službenika i službenica svojih udijeli otpuštenje sviju grijeha, da oproštenje, koje su vazda željele, pobožnim molbama postignu.

Djela naša, molimo, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i, početa, da se s Tobom dovršuje.

Svemogući, vječni Bože, koji zajedno nad živima gospoduješ i nad mrtvima, i svima se smiluješ za koje unaprijed znaš, da će vjerom i djelom biti Tvoji, Tebe ponizno molimo, da oni, za koje odlučismo moliti, i koji ili još sada žive na svijetu, ili su se već preselili u vječnost, po zagovoru sviju svetih Tvojih oproštenje svih svojih grijeha milostivo zadobiju. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

R. Uslišio nas svemogući i milosrdni Gospodin.

I duše vjernih po milosrđu Božjem počivale u miru.

O. Amen.

Litanije za duše u čistilištu

 

Litanije za duše u čistilištu

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!


Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože

Duše Sveti,Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože!

 

Sveta Marijo, moli za njih!

Sveta Bogorodice,

Sveti Mihaele,

Svi sveti anđeli i arkanđeli, molite za njih!

Sveti Ivane Krstitelju,

Sveti Josipe, 

Svi sveti patrijarsi i proroci,

Sveti Petre i Pavle,

Svi sveti apostoli i evanđelisti,

Sveti Stjepane,

Sveti Lovro,

Svi sveti mučenici,

Sveti Grgure i Augustine,

Svi sveti naučitelji, pape i ispovjedaoci,

Svi sveti redovnici i pustinjaci,

Sveta Katarino,

Sve svete djevice,

Sveta Majko Ano i sve svete udovice,

Svi sveci i svetice Božje,

 

Budi im milosrdan, Gospodine!

Ne kazni ih, Gospodine!

   
Od njihovih muka, oslobodi ih Isuse!

Po svom utjelovljenju i rođenju,

Po svom preslatkom imenu,

Po svom beskrajnom milosrđu,

Po svojoj blagosti i ustrpljivosti,

Po krštenju i svetom postu svojem,

Po smrtnoj muci i gorkim patnjama svojim,

Po krvavom bičevanju i okrutnom krunjenju svojem,

Po teškom križnom putu i razapeću svojem

Po presvetim ranama svojim,

Po božanskoj Krvi svojoj,

Po pogrdnoj smrti svojoj na križu,

Po bolovima božanskoga Srca svoga,

Po bolovima Marije, svoje predrage Majke,

Po uskrsnuću svojem,

Po uzašašću svojem

Po poslanju Duha Svetoga,

Na slavu Božanskoga Srca svoga,

Po zaslugama i zagovoru Marijinu,

Po zagovoru svetih andela,

Po molitvi vjernika,


Mi grešnici, tebe molimo usliši nas!

Da dušama u čistilištu oprostiš,

Da im milostivo olakšaš kazne,

Da ih iz čistilišnih muka izbaviš,

Da im u susret pošalješ njihove svete anđele,

Da ih svojim izabranima u rajskoj slavi pridružiš,

Da im dopustiš da Te gledaju licem u lice,

Da im vječni mir podijeliš,


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti im, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj im se, Gospodine!

Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta, daj im vječni mir, Gospodine!


Pomolimo se! Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave, oslobodi duše svih vjernih mrtvih iz njihovih muka; neka ih pred lice Tvoje dovede Mihael, arkanđeo, te ih primi u vječno veselje, koje si obećao! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

O. I svjetlost vječna svijetlila njima!

R. Počivali u miru!

O. Amen!

Litanije sv. Mihaela Arkanđela

 

Litanije sv. Mihaela Arkanđela

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!

Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!

 

Sveta Marijo,

Sveti Mihaele Arkanđele,

Sveti Mihaele, kneže Serafina,

Sveti Mihaele, glasniče Gospodina, Boga Izraelova,

Sveti Mihaele, Povjereniče Presvetog Trojstva,

Sveti Mihaele, Starješino Raja,

Sveti Mihaele, najsjajnija zvijezdo anđeoskog zbora,

Sveti Mihaele, posredniče božanskih milosti

Sveti Mihaele, najsvjetlije sunce milosrđa,

Sveti Mihaele, prvi uzore poniznosti,

 

Sveti Mihaele, primjere blagosti,

Sveti Mihaele, prvi plamenu najvatrenije revnosti,

Sveti Mihaele, dostojan divljenja,

Sveti Mihaele, dostojan štovanja,

Sveti Mihaele, dostojan hvale,

Sveti Mihaele, službeniče božanske blagosti,

Sveti Mihaele, najsnažniji vođo,

Sveti Mihaele, djelitelju radosti,

Sveti Mihaele, tješitelju klonulih,

Sveti Mihaele, anđele mira,

 

Sveti Mihaele, tješitelju bolesnih,

Sveti Mihaele, vođo zalutalih,

Sveti Mihaele, potporo onima koji se nadaju,

Sveti Mihaele, čuvaru onih koji vjeruju,

Sveti Mihaele, zaštitniče Crkve,

Sveti Mihaele, velikodušni djelitelju,

Sveti Mihaele, utočište siromaha,

Sveti Mihaele, olakšanje potlačenih,

Sveti Mihaele, pobjedniče zlih duhova,

Sveti Mihaele, naša snago,

 

Sveti Mihaele, naše utočište,

Sveti Mihaele, naš branitelju,

Sveti Mihaele, vojskovođo anđela,

Sveti Mihaele, utjeho patrijarha,

Sveti Mihaele, vođo proroka,

Sveti Mihaele, vođo apostola,

Sveti Mihaele, utjeho mučenika,

Sveti Mihaele, radosti priznavalaca,

Sveti Mihaele, čuvaru djevica,

Sveti Mihaele, časti svih Svetih,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

 

R. Moli za nas, sveti Mihaele Arkanđele!

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se. Gospodine, neka nas moćni zagovor tvog Arkanđela Mihaela uvijek i svugdje zaštiti i oslobodi od svakoga zla te privede u život vječni. Po Isusu kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije sv. Josipa

 

Litanije sv. Josipa

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

 

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Josipe

Slavni porode Davidov,

Svjetlosti patrijarha,

Zaručniče Bogorodice,

Stidljivi čuvaru Djevice,

Hranitelju Sina Božjega,

Brižni branitelju Kristov,

Glavaru slavne obitelji,

 

Josipe pravedni,

Josipe prečisti,

Josipe premudri,

Josipe jaki,

Josipe poslušni,

Josipe vjerni,

 

Ogledalo strpljivosti,

Ljubitelju siromaštva,

Uzore radnika,

Uresu domaćega života,

Čuvaru djevica,

Potporo obitelji,

Utjeho bijednih,

 

Ufanje bolesnih,

Zaštitniče umirućih,

Strahu zlih duhova,

Pokrovitelju svete Crkve,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

R. Postavio ga je gospodarom doma svojega.

O. I poglavarom imanja svojega.

 

Pomolimo se. Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Litanije Gospe Žalosne

 

Litanije Gospe Žalosne

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, Jedan Bože.

 

Majko Raspetoga, moli za nas!

Majko srca probodena,

Majko Otkupiteljeva,

Majko otkupljenih,

Majko živih,

Majko učenika,

Djevice poslušna,

Djevice prikazujuća,

Djevice vjerna,

Djevice šutnje,

Djevice oproštenja,

Djevice iščekivanja,

 

Ženo prognana,

Ženo jaka,

Ženo neustrašiva,

Ženo bola,

Ženo novog saveza,

Ženo nade,

Nova Evo,

Družice Otkupiteljeva,

Službenice pomirenja,

Obrano nevinih,

Hrabrosti progonjenih,

Jakosti potištenih,

 

Nado grešnika,

Utjeho žalosnih,

Utočište bijednih,

Okrepo prognanih,

Oslone slabih,

Olakšanje bolesnih,

Kraljice mučenika,

Slavo Crkve,

Djevice Uskrsa,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

 

R. Moli za nas, Djevice prežalosna.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se. Bože, ti si htio da uz tvog sina, na križu uzdignuta, bude prisutna i njegova žalosna Majka: daj da i mi, s njome pridruženi Kristovoj muci, budemo dionici i slave uskrsnuća. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Litanije Bezgrešnom Srcu Marijinu

 

Litanije Bezgrešnom Srcu Marijinu

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste čuj nas!

Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

 

Srce Marijino, moli za nas!

Srce Marijino, stvoreno po Srcu Božjemu,

Srce Marijino, srce Neoskvrnjenog začeća,

Srce Marijino, dostojno prebivališe Duha Svetoga,

Srce Marijino, Majke vječne Mudrosti,

Srce Marijino, Majke božanske Riječi,

Srce Marijino, Majke lijepe ljubavi,

Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti,

Srce Marijino, ranama Isusovim slomljeno,

Srce Marijino, mačem probodeno,

Srce Marijino, žrtvovano pod križem Gospodnjim,

 

Srce Marijino, čudo Srca Isusova,

Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova,

Srce Marijino, radosti Srca Isusova,

Srce Marijino, utjeho Srca Isusova,

Srce Marijino, što si se najviše svidjelo Bogu,

Srce Marijino, slavo kraljevske  kćeri,

Srce Marijino, blago svetosti,

Srce Marijino, sliko dobrote Božje,

Srce Marijino, posrednice svih milosti,

Srce Marijino, spasenje grešnika,

Srce Marijino, snago bijednika,

 

Srce Marijino, utjeho zapuštenih,

Srce Marijino, prebivalište klonulih,

Srce Marijino, mire žalosnih,

Srce Marijino, utočište progonjenih,

Srce Marijino, nado umirućih,

Srce Marijino, zaštito naroda u potrebama i nevoljama,

Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina,

Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavom svijetu,

Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta,

Srce Marijino, Srce naše Majke,

Srce Marijino, blagoslovljeno u vjekove,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

 

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije,  udijeli nam milostivo, da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvojem Srcu živjeti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio